කොළ බලකාය - Green Brigade

වංචා දූෂණ රජයන ශ්‍රී ලංකාව ඉන් මුදවාලීමේ ජාතික කාර්යයට ජනතාව බල ගැන්වීම සදහා එකතු වෙමු. මේ ප්‍රයත්නය හුදු මඩගැසීමකට නොවන අතර වංචා දූෂණ පිලිබද ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා නිවැරදි දේශපාලන දැක්මක් ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීම අපගේ ඒකායන අරමුණයි.