8/17-9/9 HK, Guangzhou, Xiamen, Shanghai, Beijing, Seoul, Tokyo Summer Trip

Hong Kong 8/17-8/20

China
Guangzhou 8/20-8/21
Xiamen 8/21-8/23
Shanghai 8/23-8/27
Beijing 8/27-8/31

Korea
Seoul 8/31-9/3

Japan
Tokyo 9/3-9/9

Just in case we lose contact in Asia:

Torrance
Phone 1-408-688-4401
Whatsapp (Same as above)
Kakao Talk: torrancecarroll
Skype: (Same as above)
Email: [email protected]