IT Central

=== Qui định chung IT Central ===

1. Chỉ sử dụng tiếng Việt có dấu và tiếng Anh. Cấm sử dụng "ngôn ngữ chat" và tiếng Việt không dấu trong mọi trường hợp.
2. Tuyệt đối không sử dụng các từ ngữ không lành mạnh, thiếu văn hóa.
3. Tuyệt đối không bàn luận đến các vấn đề chính trị, tôn giáo; sử dụng lời lẽ ngôn từ phản động, chống đối, chia rẽ.
4. Mọi lời nói và thái độ phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử; mọi bài viết không có nội dung hoặc lạc chủ đề sẽ đều bị xử lý nghiêm.
5. Cấm tất cả các bài viết quảng cáo, mua bán, kiếm tiền qua mạng dưới mọi hình thức.

=== IT Central general provisions ===

1. Just use Vietnamese accented and English. Prohibit use the chat language and Vietnamese unaccented in all cases.
2. Absolutely don’t use unhealthy and lack of cultural languages.
3. Absolutely don’t discuss about politics, religion and use reactionary, against and dissidence words.
4. All words and attitudes racism, discrimination; articles don’t have content or digress will be handled seriously.
5. Prohibit all advertisement, sale and make money online articles in any form.