ကြန္ပ်ဳတာ၊ ဖုန္း ႏွင့္ နည္းပညာ အေမးအေျဖ

ကြန္ပ်ဳတာ၊ ဖုန္း ႏွင့္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ား၊ အေျဖမ်ားကို ...ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။ software နဲ႕ အျခားနည္းပညာဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ သတင္းမ်ားကိုလည္း share ႏုိင္ပါတယ္။