தொழிலுக்கு நிதி வேண்டுமா? (தனியார் மற்றும் வங்கி கடன்)

தமிழர்களுக்கு தொழில் கடன் பெற்று கொடுக்கப்படும்