TRÌNH DƯỢC VIÊN ONLINE

Dược sĩ
Nơi Trình dược viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, việc làm, kinh doanh, mua bán...dược phẩm.
Mọi thông tin chia sẻ đăng tải, phải đúng sự thật, xây dựng một group lành mạnh.
Bất kỳ có member nào làm ăn kinh doanh, lừa lọc cần lên án và loại khỏi group.