Teen Giá Rai

Đây là nơi của tất cả thành phần bao gồm cả những thằng bệnh và bựa