กลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

กลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)
Thai... Web Accessibility Developer Group

http://www.facebook.com/groups/thaiwebaccessibility

กลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ ประสบการณ์และแนะนำมาตราฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ประเทศไทย ใส่ใจในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นมาตราฐาน

Web Accessibility หรือ เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นแนวทาง/มาตราฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ โดยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ตามมาตราฐาน WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guideline) ของ W3C หรือ TWCAG ของ MICT
http://www.w3c.org/wai
http://www.webaim.org/
http://www.equitable-society.com/
http://www.thwcag.com/
http://www.Thaiwebaccessibility.com/