300 chiến binh Internet

Nhóm nội bộ của các học viên khóa học Thiết kế web cho người mù IT.