Trường trung học phồ thông thị xã Bình Long

Ngôi trường với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với những bạn hiền, những người thầy, người cô kinh yêu dìu dắt ta trên con đường thành người.
I love Binh Long high school!