Trường Trung Học Phổ Thông PHỦ THÔNG - BK

Trường THPT Phủ Thông được thành lập vào năm 1999. Khi thành lập dựa trên cơ sở trường THCS Phủ Thông, lúc bấy giờ bao gồm Cấp 2 và tuyển sinh 04 lớp 10. Đến năm 2002 thì trường có đủ 3 khối với tổng số 12 lớp, 450 học sinh, 27 cán bộ giáo viên. Đến năm 2006 tách ra thành trường THPT Phủ Thông có 21 lớp học tổng học sinh là 1010 em với số CB,GV là 36