TWIP KNOWS

TWIP REPUBLIC (06\30\2012)

T-ropang
W-alang
I-wanan
P-ang habang-buhay!!!!!