ஜோதிட கேள்வி பதில்

இக்குழுவில் புதிதாக இணைபவர்களும் குழுவில் தற்போது அங்கத்தினராக உள்ளோரும் குழுவின் Pinned Post இலுள்ள விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்

https://www.facebook.com/groups/vedicastroservice/permalink/682816401834772