VietPhD.org

VietPhD, Vibrant knowledge community of Vietnamese students and scholars.

VietPhD, Cộng đồng tri thức sống động của sinh viên và trí thức Việt nam
http://vietphd.org/forum/index.php