CLB Võ Thuật Tài Chính ( VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH )

.¸¸.ིྀ´¯.ིྀ.¸¸.ིྀ´
¯.ིྀ.¸¸.ིྀ.¸¸.ི
Chúc mừng năm mới
* * * * * *
*▶◀┌───┐
◀^ㅡ^▶2015
*▶◀└───┘
* * * * * *
Năm mới: Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc.