WORK4DOLLARS

Add your friends to this group...
- In this group, advertise only your work, services and facilities. Post images with your ads. Unsuitable ads with harmful content are strictly prohibited. With no spam please!This group will not be accepted by all those who on their FB page have not their own photos (with for example, pictures of animals, emoticons, celebrities, etc). Welcome!

Dodaj svoje prijatelje v to skupino....
- V tej skupini oglašujte samo svoje delo, storitve in usluge. Objavite oglase s sliko. Neprimerni oglasi s škodljivo vsebino so strogo prepovedani. Brez smetenja, prosim! V to skupino NE bodo sprejeti vsi tisti, ki na svoji FB strani NIMAJO lastne fotografije (imajo na primer slike živali, smeške, slavne osebe in podobno).
Dobrodošli!