‫Zanjanian (زنگاننلار)‬

فقط برای عده ایی نه برای همه

شما اینجا هستید تا خوب باشید ، تا خوبی ها را به یکدیگر یاد دهید
آزادی بیان حق طبیعی شماست
هر حرفی دوست دارید بزنید ولی محترم و با شخصیت رفتار کنید ، مطمئنا همین گونه هستید
اگر با شخصیت باشید مسلما حرفی که از زبانتان بیرون میترآود نیز مانند خودتان محترمانه است

ورود شما را به جمع خوبان گرامی می داریم

خوبی برای همه، بهترین ها برای خوبان، آرزوی خوبان است