Marivan Chat

تاﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﮐﺴﯽ
ﮐﺸﺖ ﻣﺎﺭﺍﻏﻢ ﺑﯽ ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ
ﻣﺎﮐﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺭﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎﮐﻪ ﻣﺮﺩﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﺪﻧﺪ
ﻗﺪﺭﺁﯾﻨﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﻧﻪ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ