Al-Aludig, Baybayabas, Salincub

Tambayan ti taga daya Santiago, Al-aludig, Baybayabas, Salincub

Invite tayo apo agitay kakadwa nga ag-naed kadagitoy nga Barangay.

Tags: al-aludig, baybayabas, salincub