Nqolosa kulapho inkaba yam ikhoyo

Izinto ezakhayo , nesizingca ngazo , kwaye nenkqubela phambili
yase Nqolosa

Tags: nqolosa kulapho inkaba yam ikhoyo