Finance&Banking'58

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำหรับสมาชิกภายในระหว่างรหัส 57 และ รหัส 58 เพื่อนๆสามารถรับน้องใหม่เข้ามาได้เพื่อสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารกับน้องๆ