Club Dream Phú Bình

Đăng ký thành viên theo mẫu
1- Họ và tên :.............
2-Ngày..Tháng..Năm sinh.
3- Địa chỉ:......
4-Nick facebook:.....
5- Biển kiểm soát:....
6- Số điện thoại :......
Yêu cầu: Xe Dream..!
Liên hệ 0985.484.258 ..!