สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เดชอุดม แห่งใดจะเข้ากลุ่ม ให้ จนท.ที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม Add ท่านเข้านะครับ