ATEN 4 - Pro 4-6 - Hannah / Dung / Nam

Lớp Pro 4-6 / Aten cơ sở 4 số 289 Trần Đại Nghĩa
Teacher: Hannah
Coach: Dung
Care: Nam
Mọi người giúp nhau học tiếng anh và chém gió thoái mái đê :)))

Tags: aten 4 - pro 4-6 - hannah / dung / nam