!!!!!!!Jay Maa Tapeswari....!!!!!!!!!.Kanpur !!!!!!!!!!VS.@

JAY MATA. Di Dosto ...
.
.
.Dosto. yah. Group. Maa Tapeswari.

ka. Hai Jinka. Mandir Birhana. Road. kanpur.
Up. Me. sthit Hai .
.
.Maa ke. Tapswi. roop ko. Tapeswri. kaha IATA. hai
.
Mata. seeta vanvash ke samay. me.