Nelspruit Laerskool 70's en 80's.

Oud Laerskool Nelspruit leerlinge. As jy in die 70's en 80's in Laerskool Nelspruit was.

Tags: nelspruit laerskool 70's en 80's.