Iqonga LeVangeli (JESUS)

JOHN 1:19 "Nantso iMvana kaThixo ethwala isuse sonke isono sehlabathi"

Tags: iqonga levangeli (jesus)