‫ماوراء الطبیعه (متافیزیک ) PARANORMAL SUBJECTS‬

مطالب این گروه ، کاوشی درباره ماهیت وجود ، سوالات اساسی درخصوص حیات ، ذهن ، مکاشفات ، روح ، شهود و...است .
خوشحال می شویم مارا در راهیابی به پاسخ سوالات دشوار مان یاریگر باشید .!