Hội Thích Nhậu - Hải Dương.

Hay tụ tập - đán đúm nhậu nhẹt.. Rượu chè - ăn uống.. Phê phaaaaa =))

Tags: hội thích nhậu - hải dương.