Bebengekho mhla siqala ukubonana nokwazana asingaxatshaniswa ngabanye abant

Mawungazazi ukuthi ufunani sicela usishiye ngokuthula kule-group maningi ama-group okushelana nokulalana kanye nawokucelana inkozo yasegumbini lokulala ungangena kuwo hhay kule!.