XXXVII Nyeri GDL

Alegria, Espiritu, Fortaleza... Nyeri!!

Tags: xxxvii nyeri gdl