KS15E NAPA

Nhóm lập ra để tập thể lớp KS15E có thể hoạt động tốt hơn, dễ dàng làm quen nhau hơn trong môi trường mới. Cũng là nơi để chia sẻ việc học tập, các hoạt động của lớp