8share.vn- Share link cùng kiếm tiền

Gruop lập ra để mọi người hợp tác. Cần 30 thành viên thường xuyên online tham gia vào trang 8share.vn tìm hiểu cách kiếm tiền. chia sẻ link từ trang 8share.vn, cần 30 người trong gruop click là có 15k mỗi link cho người share.