<fg=b00ff700><b>Îslämåbàd Gîrl$>>VS<<Låhøri BøýS

W3LCØM3
Tø All New Members
GRØÙÞ RÚLÉ$>>>>
No Abusing
Ðøn't þøst ßåd ThÎñgs
Warning !!!!
Agr Kisi Na Galat Bt Boli
Gali Jasi To Usy Grøup Sa
ØUt Kar Ðiya Jaya Ga
Understand
ADMINS
YOU ARE MY PRINCESS
PRINCESS HIFFI
SANA KHAN