12B (THPT Nhị Chiểu) < 2012 - 2015 > Number one ¤_¤ £¤\/€ :-)

12B forever. 12B no1. 12B Bá đạo . 12B vố đối

Tags: 12b (thpt nhị chiểu) < 2012 - 2015 > number one ¤_¤, £¤\/€ :-)