.¤12a1-family.¤"lỚp mÌnH Vô đỐi "*.

>>Không có gì là không thể vs A1.
Vs A1 không có gì là không thể<< @@@@@@@@@@@@@@@@

Tags: .¤12a1-family.¤"lỚp mình vô đỐi "*.