"Lavi an jeneral"

Se yon group kew ka pale, pataje ide sou lavi, e bay konsèy. Ou ka pale de politik, sosyal, kilti, espó, lanmou, relijyon ak tout sa ki anglobe lavi, men nap fè tout sa yo avèk anpil respè, nou yonn respekte lot, epi nap vanse.