amol FaceBook

سلام خوش اومدید..
این گروه هیچ قانونی نداره بچه ها فقط از...
1توهین...2ناسازگوی..3مخ زنی در مل آآآآم...4بی احترامی به هم...6گذاشتن پیام های زشت و خراب خودداری کنید.مرسی.
فدا همتون...