Menaxhim i Resurseve Humane - Viti II-të

Grupi Menaxhim i Resurseve Humane i'u referohet vetem atyre studenteve qe ndjekin ligjeratat ne kete lende

Tags: menaxhim i resurseve humane - viti ii-të