Vega Conflict - Sector 12100 (*VN*)

Thông báo tất cả tình hình trong Sector 121, cập nhật Event thường xuyên, giúp đỡ a e mới chơi, Up video thảm khảo đánh event và battle khác _†_ Những bài viết lâu sẽ được ẩn đi, để tiện cho a e lướt face