فکاهی های وضو شکن و گرده کفک

خلاصه میګویم کی خوش آمدید