Nanum evalo nal dha nalavanave nadikardh

friend shipin mele vere ondrum ile

Tags: nanum evalo nal dha nalavanave nadikardh