SAe gabe jala horas ma dihita saluhutna,,


''HORAS''