ATEN 1 - PRO 20 - 18H00 - T2,6 - MIMI/THÙY/HOA

Lớp mình là lớp pro 20 của cô Mimi.
Mail chung của lớp mình: [email protected]
Coach là Thùy, SĐT: 01658977479, mail: [email protected]
Care là Hoa, SĐT: 01649448194, mail: [email protected]
Link bài tập: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oKuvd81qFOxcciItBdhofOAu4zv_biLVpc-t2MAOz9Q/edit?usp=sharing