chúng tớ là sky sếp tửng now and forever

Lũ anti chĩ là diễn vọng
MTP mới là mêh mong bất diệt

Tags: chúng tớ là sky sếp tửng now and forever