Rajapuriyan ka pura (hindaun city)

Rajapuriyan ka pura only a small and beautiful place(town) near is hindaun city d-karauli (raj)

महत्वपूर्ण शहरो से दूरी
DELHI TO 256 K.M
JAIPUR TO 155 K.M
KAILADEVI TAMPLE KARAULI TO 60 K.M
BHARATPUR 105 K.M