Arnold Render Study.

Group được tạo ra để tập trung nghiên cứu về hệ thống Render Arnold.

Ai có scene đang làm và trong tình trạng không biết làm sao. Post ở đây và chúng ta làm CASE STUDY để nâng cao khả năng render với Arnold.