10B - We're born to shine

* Đoàn kết
* Cố gắng
* Cùng nhau học tập
=> Thực hiện đc ước mơ của mình

Tags: 10b - we're born to shine