TOT Club

Bạn yêu thích phương pháp giảng dạy tích cực? Bạn muốn chia sẻ và thu nhận nhiều thông tin hữu ích về kỹ năng giảng dạy và đào tạo? Bạn muốn là những người đi tiên phong trong đào tạo kỹ năng mềm???

Hãy tham gia câu lạc bộ TOT cùng với chúng tôi.