QTKD-1322A1-DHCT KHU IV

Lớp trưởng: Hồng Phong 01286958935
Lớp phó: Thùy Trang 0979556509
P.trào: Ngọc Diễm 01884409114
P. Đời sống: Kim Yến 0987125462
Thủ quỹ: Cà Hoài 0962222108
Bí thư: Văn Tưởng 0978302382
P.BT: Mỹ Ngọc 01644838150
Ủy viên: Kim Thi
https://docs.google.com/a/student.ctu.edu.vn/forms/d/14KueG_8NqrwouMM0hyPl_gH0edn0FktTWf2_9rxkbZg/viewform